Ungdom-musikk–møteplass

Dokumentasjonsprosjektet «Ungdom-musikk–møteplass» som ligger bak utstillingen «Tromsø Rocke!» handler om viktige møteplasser og scener for populærmusikk i Tromsø fra slutten av 1950-årene og fram til 2000. Prosjektet omfatter innsamling, dokumentasjon, forskning og formidling gjennom utstillinger, multimedia og publikasjoner.

Gjennom et tilbakeblikk på byens gryende ungdomskultur i etterkrigsårene, omhandler prosjektet framveksten av et spennende og sammensatt ungt musikkmiljø i Tromsø, med fokus på betydningen av gode møteplasser for utøvelse av ungdomskultur.

«Ungdom-musikk-møteplass» var en del av det nasjonale dokumentasjonsprosjektet «Dokument 2000», der 18 museer i Norge dokumenterte ulike sider ved det norske samfunnet ved overgangen til et nytt tusenår. Resultatet av denne dokumentasjonen er evaluert og foreligger i Norsk Kulturråds notatserie no. 56 – 2003, Odd Are Berkaak: «Samtid – en lang historie. En evaluering av museenes tusenårsprosjekt Dokument 2000».

Gjennom prosjektet ”Ungdom – musikk – møteplass” har vi ønsket å bidra til at også unge mennesker som bor i bysamfunn finner museet aktuelt.

Hvorfor fokus på ungdomskultur?

Ungdom som gruppe er, fram til senere år, ofte blitt negativt framstilt i litteratur og massemedia, gjerne koblet til rus, kriminalitet, mobbing, spiseforstyrrelser o.a. Selvsagt er det problemer i en del ungdomsmiljøer, og i noen tilfeller får ungdoms identitetssøken negative uttrykk. I prosjektet «Ungdom – musikk – møteplass» er imidlertid blikket rettet mot ungdom og ungdomsmiljøer der nyskaping og kulturelle uttrykk produseres og formidles, som del av en kulturell moderniseringsprosess.

Ungdom er på ingen måte en homogen gruppe, men like sammensatt som befolkningen i samfunnet for øvrig. Det er derfor umulig å finne et felt som fanger opp spennvidden i ungdoms uttrykk og møtesteder. Vi valgte å fokusere på den ikke organiserte musikkutøvelsen på de utesteder i byen som hadde en scene å tilby.

Ungdomsbyen Tromsø

Det er flere årsaker til at vi ser det som viktig å fokusere på ungdom akkurat i Tromsø. Byen har i hele etterkrigstida vært en spesielt ung by, med en fjerdedel av befolkninga mellom 16 og 29 år (mot en femtedel i resten av landet). I tillegg kommer en stor studentmasse som ikke har fast bostedsadresse her i byen. Tromsø er også en by der ungdom har markert seg sterkt i hele etterkrigstida, blant annet gjennom et stort og variert musikkmiljø. Ved årtusenskiftet er ungdommens vilkår i Tromsø blitt et viktig politisk tema, samtidig som byen både nasjonalt og internasjonalt gjør seg bemerket gjennom å fostre en rekke, unge talentfulle musikere.

Samtidsdokumentasjon år 2000

Tromsø er i år 2000 i en spesiell situasjon, med to nyetablerte scener for utøving av ung kultur, – det nye ungdommens hus, «Tvibit» og studenthuset «Driv». Gjennom intervjuer, fotodokumentasjon og lydopptak har vi fulgt de to husene gjennom deres første driftsår, og sett på blant annet hvordan husene styres, hvem som tar avgjørelser, hvilke typer aktiviteter og uttrykksformer som utvikles og hvilke grupper som tar i bruk disse nye møtestedene. Dokumentasjonen er utført i nært samarbeid med husenes brukere, både de som utøver sin musikk der, de som styrer virksomheten i kulissene og vanlig publikum.

Innsamling

Perspektivet Museum har gjennom dette prosjektet opparbeidet en nesten komplett samling med musikkutgivelser fra unge tromsømusikere, samt en rekke unike demokassetter og konsertopptak. I tillegg har museet intervjuer, gjenstander og ei stor fotosamling med motiver fra ulike ungdomsmiljøer og begivenheter fra etterkrigstidens Tromsø og fram til i dag, som viser møteplasser, musikere, konserter, stiluttrykk og klesmoter.

Prosjektansvarlig: Astri Fremmerlid, Perspektivet Museum
Prosjektleder samtid: Kari Myklebost, Perspektivet Museum
Prosjektleder historisk del: Marianne A. Olsen, Perspektivet Museum
Fotograf: Mari Hildung, Perspektivet Museum

Dokumentasjonen resulterte i en utstilling