Tilskudd til videreføring av mangfoldsarbeid

Perspektivet Museum ble mandag 16. januar tildelt kr. 300 000 av Kulturdepartementet. Tilskuddet er fra overskudd av spillemidler, og skal benyttes til å videreføre museets virksomhet innenfor mangfold og integrering i nord.

Kunst og kulturlivet spiller en viktig rolle i å forme Norge. Gjennom denne tildelingen vil vi støtte opp under initiativene fra kunst og kulturinstitusjoner for å skape et inkluderende samfunn, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland i en pressemelding fra Kulturdepartementet. Tildelingen er en oppfølging av Integreringsmeldingen (St Meld 30 – 2015-16), og tiltakene er valgt ut gjennom innspill fra institusjonene selv, blant annet gjennom en innspillkonferanse.

Totalt 8 millioner kroner ble mandag tildelt bibliotek, museum, musikkscener, teater og gallerier. I Nord-Norge fikk Hålogaland Teater 600 000 til et migrasjonsprosjekt om forflytning og Perspektivet Museum 300 000 til videreføring av sitt arbeid innenfor hverdagsintegrering og mangfold i nord. Tre andre museer ble tildelt midler; Oslo Museum, Ryfylkemuseet og Kode Kunstmuseene i Bergen

Perspektivet Museum ser den uventede tildelingen som en anerkjennelse av museets mangeårige arbeid med mangfold innenfor alle museets virkeområder. Midlene vil komme godt med i det videre arbeidet med synliggjøring, dialog, rekruttering og kunnskapsproduksjon.


Publisert:

av: