Med blikk for det samiske

Utstillingen bygger på franskmannen Alan Borvos imponerende samling av flere tusen postkort med informative tekster og skisser. Samlingen er blitt til gjennom mange år, etter at Alan Borvo som student i etnologi oppsøkte samiske miljøer i Finnmark på 1950-tallet.

Nylig overførte Borvos enke hele samlingen, bestående av 21 velfylte permer sortert etter tema og geografisk tilhørighet, til gode venner i Karasjok, Jelena og Nils John Porsanger. Det er i samarbeid med dagens eiere at utstillingen Med blikk for det samiske har tatt form. Her finnes eksemplarer fra postkortets første tiår mot slutten av 1800-tallet, lystrykk med vannbasert fargelasur påført for hånd, motiver skapt av profesjonelle fotografer og ansette kunstnere, så vel som amatørenes ofte fantasifulle bidrag.

Alan Borvos opphold i nord og hans genuine interesse for samisk kultur, resulterte også i en verdifull samling av gjenstander og barnetegninger, som siden er blitt stilt ut flere steder i Europa.

Den hurtig voksende turismen på begynnelsen av 1900-tallet ga næring til masseproduksjonen av fotografiske postkort. Som reisemål var det eksotiske nord innhyllet i romantiske fantasier om Europas siste villmark, der mennesker kunne beskues mens de fremdeles levde i pakt med skaperverket. Overdrivelser og stereotypier preger den tidlige postkortindustrien. Geografisk og kulturell avstand satte sitt avtrykk, i likhet med politiske og ideologiske forhold.

Utstillingen er produsert med støtte fra Sametinget


ÁICCAI SÁMI
Alan Borvo poastakoarta čoakkáldat

Fránskalaš Alan Borvo čohkkii máŋgaduhát  poastakoartta. Dál su čoakkáldat čilgehusteavsttaiguin ja devnnegiiguin lea oaidnin láhkái. Alan Borvo beroštupmi čuožžilii dan maŋŋá go son nuorra studeantan vulggii Finnmárkui 1950-logus. Su čoakkáldagas leat poastakoarttat dan rájes go daid álge ráhkadit 1800-logu loahpas, čáhcemálain, gieđain málejuvvon čađačuovgi ivdnegovat, ámmátfotográfaid ja ámmátdáidáriid dahkkon govat, ja maiddái hutkás geaidnodáidáriid imášgovat. Muhtin áigge dassái Alana leaska skeŋkii čoakkáldaga, mas poastakoarttat leat sajuštuvvon 21 pearpma sisa fáttáid ja geográfalaš gullevašvuođa mielde, sámi ustibiidda Kárášjogas: Jelena ja Nils Jovnna Porsanger. Čájáhus “Áiccai Sámi” lea ge dahkkon ovttasbarggus čoakkáldaga dálá hálddašeddjiiguin.

Borvo mátkkit Davvin ja su erenoamáš beroštupmi sámi kultuvrii leat viiddis priváhta čoakkáldaga duogážis. Čoakkáldagas leat dávvirat ja mánáid devnnegat, mat ledje čájehuvvon máŋgga sajis Eurohpás.

Dađistaga lassánan turisma 1900-logu álgogeahčen váikkuhii fotográfalaš poastakoarttaid viiddis buvttadeapmái. Mátkkoštanealáhus govvidii eksohtalaš Davi románalaččat Eurohpá maŋemuš villaeanan, gos olbmot ain orro harmoniijas birasmáilmmiin. Ovddeš áigge poastakoarttaid buvttadeamis ledje dávjá badjelmearálaš liiggástallamat ja stereotyhpagovat. Guhkes gaskkat ja kulturerohusat váikkuhedje dasa, nugo maiddái politihkka ja ideologiija.

Sámediggi lea dorjon čájáhusa